موسسه سنین CNIN Institute

دوره کوتاه تراستوزوماب به اندازه دوره استاندارد در سرطان سینه موثر است.

بر اساس مطالعه PERSEPHONE که در سمینار سالانه ASCO 2018 در شیکاگو ارایه شد خانم های با سرطان سینه HER2+ مراحل ابتدایی، زمانیکه 6 ماه تراستوزوماب ادجوانت (پس از جراحی) دریافت کردند، بقای عاری از بیماری آنها در مقایسه با افرادیکه 12 ماه تراستوزوماب گرفتند، برابر بود و عوارض قلبی کمتری داشتند.

خانم هلنا ارل پروفسور طب سرطان بالینی از دانشگاه کمبریج با اطمینان چنین عنوان کرد که این اولین قدم در راه کاهش دوره درمان برای هر سرطان سینه HER2+ است.

حدود 15 نفر از هر 100 زن مبتلا به سرطان سینه، HER2+ هستند که استفاده از تراستوزوماب به میزان زیادی نتایج این زنان را بهبود بخشیده است. درمان استاندارد این بیماران اگر در مراحل اولیه سرطان سینه باشند تراستوزوماب برای 12 ماه است. مطالعه PERSEPHONE  درمان 6 ماهه با تراستوزوماب را در 4088 زن از 152 مرکز در انگلستان با درمان 12 ماهه مقایسه نمود. بیماران بصورت 1:1 به دوره درمان 6 یا 12 ماهه تراستوزوماب تقسیم شدند. در کنار تراستوزوماب بیماران درمان های با پایه آنتراسیکلین، تاکسان یا ترکیبی از این دو را نیز دریافت کردند.

پس از پیگیری بیش از 5 سال میزان بقای عاری از بیماری طی 4 سال در خانم هایی که 6 ماه تراستوزوماب گرفته بودند 89.4% و در خانم هایی که 12 ماه گرفته بودند 89.8% بود.

وقایع قلبی در خانم هایی که 12 ماه تراستوزوماب گرفته بودند در مقایسه با خانم هایی که 6 ماه گرفته بودند 2 برابر بود. تراستوزوماب در 8% خانم هایی که 12 ماه تراستوزوماب گرفتند قطع شد در مقایسه با 4% در آنهاییکه 6 ماه دارو گرفتند p<.0001 . اطلاعات قلبی نشان داد که عملکرد قلب در آنهاییکه 12 ماه تراستوزوماب می گرفتند بهبود می یافت اما در آنهاییکه تنها 6 ماه دارو می گرفتند این روند سریع تر بود p= .02.

اهمیت این مطالعه در اینست که به بیماران کمک می کند طول عمر بیشتر و زندگی بهتری داشته باشند. در ضمن هزینه بیمار نیز کاهش می یابد.

 


منبع:Leah Lawrence   cancernetwork May 17, 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

تعداد بازدید : 2538
تاریخ درج خبر : پنجشنبه 15 آذر سال 1397