Psychology روانشناسی

 

 pdf

فلسفه اکت

pdf

پروتکل درمان وسواس در کودکان با رویکرد اکت

pdf

اثر اکت در سردرد

pdf

چه چیزی را مشکل اصلی رابطه می دانید؟

pdf

پروتکل وسواس در کودکان

pdf

هسته اصلی درمان پذیرش و تعهد

pdf

درد مزمن از دیدگاه درمان تعهد و پذیرش

pdf

تغییرسالم برمبنای تعهد و پذیرش