Psychology روانشناسی


   روانشناسی سرطان


     خدمات موسسه سنین

روانشناسی سرطان

       سازگاری با سرطان

       کودک و سرطان

       فرهنگ و سرطان

      داستان های آموزنده بیماران

        برای کمک با ما تماس  بگیرید

واکنش های رایج معنای زندگی

  درد مزمن 

Related image

چگونه با کسی که سرطان دارد

ترس از مرگ

با کودکان درباره ...

 


    - آیا دوران انکار و اجتناب می تواند  در بیماران مفید باشد؟

 - درمان انکار                  

 - انکار در اطرافیان بیمار