موسسه سنین

مشاهده
محتوا
جلد کتاب
عنوان کتاب
زمینه
کد
درد و رنج مال همه است،بی قراری، نزاع و کشمکش ذهنی
ذهن ناآرام
فشار روانی و کنترل
16
در این کتاب درباره شفافیت درمانگر، بدون در لحظه،خودافشاگری درمانگر،حمایتگربودن و همدلی درمانگر و....صحبت می شود
هنر درملن
نامه ای سرگشاده به روان درمانگران
17
در زمینه تشخیص اضطراب مرگ، غلبه بر هراس مرگ، آگاهی از مرگ و...
خیره به خورشید
ترس از مرگ
18
 
logo-samandehi