موسسه سنین CNIN Institute
««موسسه سنین موسسه ای مردم نهاد است و منافع آن در راستای حمایت هوشمند از بیماران سرطانی صرف می شود. خوشحال می شویم از اسلایدها استفاده نمایید، آنها را به روز رسانی کنید یا برای آموزش (بدون بهره وری مالی) به کار گیرید. اما لطفا آرم موسسه را تغییر ندهید.»»