موسسه سنین

  مشاهده 

محتوا عنوان مقاله

DOC 

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ببین عزت و نگرانی در بیماران مبتلا به MS در دو جنس رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.

بررسی ارتباط عزت نفس با نگرانی در جوانان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس(MS) استان فارس در سال 1388

     

 

logo-samandehi