مشاهده 

محتوا عنوان مقاله

DOC 

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ببین عزت و نگرانی در بیماران مبتلا به MS در دو جنس رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.

بررسی ارتباط عزت نفس با نگرانی در جوانان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس(MS) استان فارس در سال 1388

     

 

 
     
  logo-samandehi 
Copyright © 2011, Sign Company Engineering Group, All Rights Reserved. Powered by Sign™
طراحی سایت : شرکت فنی مهندسی ساین